Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpią obowiązującą w Polsce ustawę o ochronie danych osobowych, a w skali europejskiej (obszaru EOG) – Dyrektywę 95/46/WE. Głównym motywem zmiany modelu ochrony danych osobowych na terytorium Unii Europejskiej (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) była z jednej strony chęć zwiększenia skuteczności ochrony danych osobowych jako prawa podstawowego przewidzianego m.in. w Karcie Praw Podstawowych (art. 8) oraz Traktacie o funkcjonowaniu UE (art. 16), z drugiej zaś konieczność dostosowania unijnych regulacji prawnych do potrzeb wynikających z ciągłego rozwoju nowych technologii oraz postępującej cyfryzacji.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, jak również organizacyjno-technicznym. Przedstawione i przedyskutowane zostaną dotychczasowe wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Osób Fizycznych w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych oraz rekomendacje GIODO. Na szkoleniu przedstawione będzie przykładowe wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych w działającej organizacji w odniesieniu i porównaniu do obecnych przepisów.

Program szkolenia został dostosowany do potrzeb pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy i wykonywanych zadań. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia, dlatego też adresaci szkolenia w trakcie zajęć nabędą umiejętności właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa.

Dodatkowe informacje na temat szkolenia

Pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia.
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • uczestnicy zdobywają wiedzę na temat aktualnych prawnych regulacji dotyczących danych osobowych i ich przetwarzania oraz zasad przestrzegania obowiązujących standardów;
 • udoskonalenie umiejętności organizacji działu ochrony danych osobowych;
 • umiejętność wdrożenia listy kontrolnej w swojej organizacji (jak i kiedy wdrażać nowe obowiązki wynikające z RODO);
 • znajomość wybranych przepisów RODO, zrozumienie ich stosowania w praktyce, szczególnie w kontekście nowych obowiązków;
 • zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia, dlatego też adresaci szkolenia w trakcie zajęć nabędą umiejętności właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawnych z zakresu tematyki szkolenia.
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Prezentacja multimedialna, rzutnik, flipchart, wydruk prezentacji, wyciąg z aktów prawnych podlegających analizie, wzory dokumentów przygotowane przez trenera, konspekt szkolenia.

Osoba prowadząca szkolenie

Jolanta Molska-Jerin – radca prawny, doktorantka Wydziału Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców prawnych Molska-Jerin & Wspólnicy w Warszawie. W latach 2005-2013 pracownik Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej następnie Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów.

Wykładowca, praktyk w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych w tym w zakresie windykacji należności, przygotowywania, negocjowania i opiniowania umów cywilnoprawnych, opracowywaniu projektów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie organizacji. Czynnie prowadzi postępowania administracyjne, cywilne, egzekucyjne, zabezpieczające
w tym przed WSA oraz NSA.

Od 2005 r. autorka szkoleń skierowanych do administracji publicznej m.in. z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz odpowiedzialności urzędniczej. Współpracuje z urzędami administracji publicznej w tym m.in. z powiatowymi urzędami pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu polityki rynku pracy oraz prawa europejskiego skierowane w szczególności do administracji. m. in. z ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucji rynku pracy, zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej w tym transferu świadczeń z tytułu bezrobocia, orzecznictwa ETS. Autorka szkoleń z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa handlowego. Współpracuje z podmiotami samorządowymi w ramach programów operacyjnych – POWER i RPO (w tym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Obszar Strategicznej Interwencji).

Program szkolenia

I. Zakres stosowania RODO oraz najważniejsze zmiany i skutki dla polskiego prawa

 1. Reforma prawa ochrony danych osobowych
 2. istota, cele oraz ogólne założenia unijnej reformy prawa ochrony danych osobowych
 3. dlaczego rozporządzenie?- skala, przyczyny i skutki
 4. zmiana do podejścia ochrony danych osobowych
 5. podejście oparte na analizie ryzyka
 6. zasada rozliczalności
 7. projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych
 8. projekt zmian w kodeksie pracy

1. Nowe prawa osób, których dane dotyczą

 • szersze prawo dostępu do informacji (prawo do otrzymania kopii danych)
 • żądanie przeniesienia danych do innego administratora
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do bycia zapomnianym

 

2. Inspektor ochrony danych osobowych (IOD/DPO)

 • muszę czy mogę?
 • wszystko albo nic- czyli uprawnienia i obowiązki IOP/DPO

II. Nowe obowiązki informacyjne administratora danych

 1. Podstawowe obowiązki administratorów działów kadrowych
 2. dane kadrowe: przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
 3. rekrutacja i zatrudniania pracowników: rozszerzone obowiązki informacyjne
 4. nowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych: ochrona danych osobowych na etapie projektowania oraz domyślna ochrona danych (tzw. privacy by design i privacy by default)
 5. współadministratorzy danych kadrowych czy administrator i podmiot przetwarzający
 6. rozliczalność- dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych
 7. powierzanie danych osobowych- nowe zasady i nowe umowy
 8. obowiązek zgłaszania przypadków naruszenia danych osobowych- kiedy i komu

III. Wybrane zagadnienia

 1. monitorowanie a prywatność pracownika
 2. kodeksy postępowania i mechanizm certyfikacji
 3. kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 4. kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych- kiedy i wobec kogo

IV. Wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych – studium przypadku

 1. Aktualizacja bądź opracowanie nowej dokumentacji z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Wykonanie analizy ryzyka – proste, przejrzyste i zrozumiałe metody i techniki.
 3. Bezpieczeństwo osobowe – upoważnianie do przetwarzania danych osobowych i zobowiązywanie do zachowania ich w tajemnicy uprawnionych pracowników i współpracowników.
 4. Nowe ujęcie podmiotu przetwarzającego dane – procesora – zakres odpowiedzialności i zasady zawierania umów powierzenia przetwarzania danych.

Wyślij zapytanie ofertowe

Dadatkowe informacje na temat szkolenia

Jeśli masz pytania na temat szkolenia zapraszamy do kontaktu.

Pracujemy od pon. do pt. w godz. 9:00 – 17:00