Porady prawne online

Nasza kancelaria świadczy usługi kompleksowej pomocy prawnej. Oferujemy porady prawne online, jak również stacjonarnie. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie i stale się rozwija, aby móc doradzać Państwu w wielu dziedzinach prawa. W zakresie naszych działań znajdują się porady prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego czy podatkowego. Naszą specjalnością są także porady prawne dla administracji, dotyczące m.in. mienia i prawa budowlanego. Pomagamy również w sprawach związanych z zatrudnieniem, zapewniając fachowe porady prawne dla przedsiębiorców.

Oferujemy Państwu następujące porady prawne:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opiniujemy umowy o pracę, zarówno dla pracownika jak i pracodawców. Przygotowujemy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, a także reprezentujemy klientów w pracowniczych sporach sądowych.
Kancelaria specjalizuje się nie tylko w krajowym prawie ubezpieczeń społecznych, ale przede wszystkim we wspólnotowych regulacjach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Reprezentacja w postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych obejmuje zarówno prowadzenie sprawy przed organami rentowymi, jak również reprezentację przed sądami wszystkich instancji.

Prawo cywilne

Zespół posiada duże doświadczenie w zakresie spraw zobowiązaniowych i odszkodowawczych powstałych na tle wykonywania rożnego rodzaju umów cywilnoprawnych. Prowadzimy także sprawy w zakresie prawa rzeczowego, ubezpieczeniowego, odszkodowawczego. Mamy także duże doświadczanie w zakresie prawa budowlanego, prawa nieruchomości oraz różnego rodzaju spraw rodzinnych. Zajmujemy się opiniowaniem umów a także pomagamy w sprawach dotyczących praw autorskich i ochrony dóbr osobistych.

Prawo karne

W ramach pomocy prawnej zajmujemy się zarówno sprawami dotyczącymi tzw. przestępstw pospolitych, jak i przestępstw gospodarczych a także postępowaniami karno-skarbowymi oraz dyscyplinarnymi.
Sporządzamy i wnosimy pozwy cywilne obejmujące roszczenia cywilne w postępowaniu karnym. Reprezentujemy oskarżycieli posiłkowych. Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych.

Prawo podatkowe

Sporządzamy wnioski o interpretację prawa podatkowego, sporządzamy opinie prawne w zakresie zobowiązań podatkowych. Wspieramy w wypełnianiu formularzy podatkowych, pism wyjaśniających do organów podatkowych czy korekt. Przygotowujemy odwołania w sprawach podatkowych oraz skargi do sądów administracyjnych.
Zespół Kancelarii wspierają doradcy podatkowi.

Obsługa wierzytelności i egzekucja zobowiązań

Specjalizujemy się w zarządzaniu procesami związanym z dochodzeniem wierzytelności. Zajmujemy się monitoringiem i windykacją przedsądową i sądową należności. Prowadzimy również negocjacje, prowadzące do zawarcia ugody. Współpracujemy z komornikami w ramach postępowań egzekucyjnych.

Prawo administracyjne

Prowadzimy szeroko rozumiane sprawy administracyjne, w tym m.in. dotyczące nieruchomości warszawskich, mienia zabużańskiego,prawa celnego, kontroli skarbowych, prawa budowlanego, ochrony zabytków, funduszy unijnych.
Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Często występujemy także w imieniu organów administracji publicznej. Konsultujemy bieżące problemy poprzez wydawanie opinii prawnych.

Prawo rodzinne

Prowadzimy sprawy w imieniu i na rzecz osób fizycznych dotyczące szeroko rozumianych spraw cywilnych zarówno w procesie jak i postępowaniach nieprocesowych. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych i związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Udzielamy porad w kwestiach związanych z podziałem majątku. Reprezentujemy klientów w sprawach o rozwód, separacje, stwierdzenie nieważności małżeństwa w kanonicznym prawie małżeńskim, przy rozwiązaniu małżeństwa na korzyść wiary i małżeństwa niedopełnionego.

Prawo karne skarbowe

Reprezentujemy klientów przed sądami w sprawach dotyczących wykroczeń i przestępstw skarbowych. Posiadamy bogate doświadczenie w postępowaniach z organami podatkowymi.

Prawo gospodarcze

Zajmujemy się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym głównie spółek prawa handlowego. Działania polegają m.in. na kompleksowej obsłudze prawnej obejmującej wiele gałęzi prawa, gwarantując tym samym należyte zabezpieczenie interesów naszych Klientów.
Rejestrujemy spółki prawa handlowego, sporządzamy akty założycielskie i zajmujemy się kwestiami prawnymi związanymi z ich podziałem, łączeniem i likwidacją oraz bieżącą obsługą. Zagadnienia obejmują w prawo nieruchomości, w tym w zakresie postępowań administracyjnych, w szczególności odnośnie prawnych aspektów procesu inwestycyjnego w budownictwie.
W ramach obsługi tworzymy umowy cywilnoprawne zawierane w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa oraz doradztwo w zakresie prawa pracy w tym zbiorowego prawa pracy. Doradzamy w ramach prawa własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Oferta dla administracji publicznej

Prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych Molska-Jerin & Wspólnicy mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej organów administracji publicznej. Znają specyfikę działania urzędów oraz są świadomi, że działają one w sektorze finansów publicznych. Kancelaria kieruje specjalną ofertę do różnych jednostek administracji państwowej, szczególnie na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Prawnicy udzielają opinii prawnych, przygotowują projekty uchwał, zarządzeń, umów itd., a także sprawują zastępstwo procesowe w sprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Porady prawne online

Oferujemy możliwość korzystania z porad prawnych online.
Dzięki pośrednictwu systemu poradę otrzymacie Państwo nawet w kilka godzin.
Skorzystaj z porady online